Vietnam Marketing Group.

CHĂM SÓC MARKETING

 

CHĂM SÓC FANPAGE

 

 

CƠ BN

 

 

CHUYÊN SÂU

 

3 TRIU

 

 

8 TRIU

 

15 bài viết

H tr video

H tr thiết kế

300 t /1 bài viết

 

 

 

 

1-2 ni dung /1 ngày

Video, hình nh, bài viết theo ngày

Thiết kế theo yêu cu 4 thiết kế /1 tun

H tr tương tác người dùng

 

 

 

CHĂM SÓC WEBSITE

 

 

 

CƠ BN

 

 

CHUYÊN SÂU

 

3 TRIU

 

 

5 TRIU

 

10 bài viết

Báo cáo v trí 1 tun/1 ln

 

 

 

 

15 bài viết

4 banner hoc design ads

Báo cáo v trí 1 tun/1 ln

Làm vi hosting & tên min

Làm vic bên thiết kế website

 

 

CHĂM SÓC VIDEO

 

 

 

CƠ BN

 

 

CHUYÊN SÂU

 

3 TRIU

 

 

5 TRIU

 

Dựng 5 video /1 tháng

 

Comment/ Seeding video

 

 

 

 

Dựng 10 video /1 tháng

 

Comment/ Seeding video

 

Đo lương hiệu quả video

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Gọi tư vấn viên
Bản đồ