Quảng cáo trực tuyến online là gì ?

Cũng như các loại hình quảng cáo khác, quảng cáo trên mạng nhằm cung cấp thông tin, đẩy nhanh tiến độ giao dịch giữa người mua và người bán, nó giúp người tiêu dùng có thể tương tác với quảng cáo. Khách hàng có thể nhấn vào quảng cáo để lấy thông tin hoặc mua sản phẩm cùng mẫu mã trên quảng cáo đó, thậm chí họ còn có thể mua cả sản phẩm từ các quảng cáo online.

Quảng cáo trực tuyến đã tạo cơ hội cho các nhà quảng cáo nhắm chính xác vào khách hàng của mình, và giúp họ tiến hành quảng cáo theo đúng với sở thích và thị hiếu của người tiêu dùng. Các phương tiện thông tin đại chúng khác cũng có khả năng nhắm chọn, nhưng chỉ có mạng Internet mới có khả năng tuyệt vời như thế.

2. Các hình thức của quảng cáo trực tuyến

Quảng cáo hiển thị (Display advertising):

 

Biểu ngữ quảng cáo trên web (Web banner advertising):

 

Khung quảng cáo (Biểu ngữ quảng cáo truyền thống) – Frame ad (traditional banner):

 

Pop-ups/pop-unders ad:

 

Floating ad:

 

Expanding ad:

 

Trick banners:

 

Interstitial ads:

 

Text ads:

 

Search Engine Marketing (SEM):

Search Engine Optimization (SEO)

Sponsored search

 

Social media marketing (SMM):

 

Mobile Advertising:

 

Email Advertising:

 

Quảng cáo trực tuyến đã được phân loại (Online classified advertising):

 

Phần mềm quảng cáo (Adware):

 

 Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết):