SMEs  – DOANH NGHIP VA VÀ NH


Gii pháp đưa ra thế nào cho khách hàng khi s dng gói Outsourcing SMEs

+ Gii pháp chy Google Adwords (ngân sách 20 triu/ tháng)

 

+> Cung cp 10 bài viết đưa lên website theo đúng ch đ mà khách hàng đang cn tìm trên website (4 triu/ tháng)

+> Cung cp 2 bài viết theo đúng Insight đ chy qung cáo và làm truyn thông (1 triu/ tháng)

+> Design 5 – 10 hình nh đ khách hàng s dng vào mc đích truyn thông (2 triu/ tháng)

+> Chy qung cáo Google Adwords (5 triu/ tháng)

+> Cung cp các gii pháp qun lý chiến dch qung cáo vi ngân sách khách hàng tr cho Google hàng tháng t 5 – 10 triu (Phí qun lý chiến dch 20% trên tng ngân sách qung cáo)

+> Chy remarketing (ngân sách 5 triu/ tháng)

+> Ti ưu li phn SEO và chiến dch chy qung cáo (20% tng ngân sách)

+> Nghiên cu th trường, đi th cnh tranh và gi báo cáo theo tháng đến cho khách hàng v hiu qu khi s dng gói Outsourcing dành cho doanh nghip (Ngân sách 3 triu/ tháng)

+> Tng kèm landing page min phí trong khu giao din ca công ty cho khách hàng.

Gii pháp chy Facebook (ngân sách 16 triu/ tháng)

+ Xây dng ni dung bài viết cho khách hàng thông qua Facebook (6 triu/ tháng)

+> Viết 30 bài viết cho Fanpage đ to tương tác

+> Viết 3 bài qung cáo Fanpage theo đúng insight sn phm

+ To tương tác cho Fanpage khi phát trin thương hiu (5 triu/ tháng)

+> S dng các công c đ to tương tác o nhm kéo tương tác vi nhiu người đang quan tâm ti sn phm ca công ty

+> H tr botchat đ to kch bn tương tác và chăm sóc Fanpage cho khách hàng

+> Viết review o da trên người dùng Facebook tht đ hp dn nhng người đang quan tâm.

+> H tr tương tác o thông qua các bui livestream ca khách hàng.

+> Seeding bài viết trên các group đ kéo traffic v cho sn phm công ty.

+Ti ưu hình nh đ tăng t l chuyn đi khi qung cáo (5 triu/ tháng)

+> Chy qung cáo trên Fb, ti ưu bài qung cáo đ chy hiu qu

+> Thiết kế 4 hình nh theo ý tưởng ca khách hàng đ s dng vào mc đích công vic riêng.

+ Đ xut gii pháp qun lý các chiến dch qung cáo do khách hàng chi tr tin cho Google hàng tháng t 5 – 10 triu (phí qun lý d án 20% trên tng ngân sách hàng tháng)

+ Phân tích các đi th cnh tranh và phân khúc th trường cùng sn phm ca khách hàng đ báo cáo nhm đưa ra chiến lược phù hp.

Gii pháp chy Video (Ngân sách 15 – 20 triu/ tháng)

+> Tư vn ý tưởng lên video tùy thuc vào sn phm ca doanh nghip đến vi đi tượng khách hàng tim năng (phí tư vn: 1 triu)

+> Xây dng 4 kch bn video đ mang thương hiu ca khách hàng đến tay người dùng mt cách thân thin nht. (2 triu/ kch bn video được duyt)

+> Sn xut video theo đúng yêu cu đã thng nht t phía khách hàng (2 triu/ video có đ dài 2 phút)

+> Qung cáo video trên kênh Youtube (5 triu/ tháng)

+> Seeding cho video đ tăng lượng tương tác trên Youtube và các kênh mng xã hi giúp video đt lượt view nhanh chóng trong thi gian d kiến (3 triu/ tháng)

+> Ti ưu tài khon và qun lý qung cáo (20% tng ngân sách chi tr)