Vietnam Marketing Group.

Tư vấn giải pháp Marketing

 

TƯ VN GIẢI PHÁP MARKETING VÀ THƯƠNG HIỆU

 

 

NGÀNH NGH

CƠ BN

 

NGÀNH NGH

TRUNG BÌNH

 

NGÀNH NGH

ĐC THÙ, CHUYÊN SÂU

 

 

2 triu /1 gi

 

 

 

4 triu/ 1 gi

 

8 triu / 1 gi

 

Tư vn trc tiếp bng slide thuyết trình, bng và hi đáp da trên các câu hi thc tế ca khách hàng. Cui mi bui tư vn đu có văn bn tng kết bui tư vn gi cho khách hàng.Đ s dng gói này khách hàng s phi đin chi tiết vào bng điu tra kế hoch marketing.

 

 

Comments are closed.

Gọi tư vấn viên
Bản đồ