Đội ngũ 25+ nhân sự hoạt động chuyên nghiệp theo phòng ban
Phòng Triển khai dự án
Phòng Tư vấn
Phòng Sáng tạo nội dung
Phòng Social Media
Phòng Tư vấn chiến lược