Giải pháp Marketing

Tổng thể và Toàn diện

Thế giới Marketing giúp doanh nghiệp tạo ra tăng trường bằng việc setup một nền tảng marketing bền vững, chuyên nghiệp và dễ dàng phát triển mở rộng.

Với nguyên tắc cốt lõi

Thế giới Marketing

Bộ giải pháp

Bộ giải pháp được xây dựng linh hoạt dựa trên ngành hàng và từng giai đoạn phát triển truyền thông của khách hàng.

STARTUP

 • Tư vấn thương hiệu
 • Lập kế hoạch Marketing
 • Đào tạo triển khai
 • Hỗ trợ giám sát

PHÁT TRIỂN

 • Toàn bộ gói Startup +
 • Triển khai Marketing
 • Xây dựng hình ảnh
 • Digital Marketing

BỀN VỮNG

 • Toàn bộ gói Phát triển +
 • Hoàn thiện hình ảnh
 • Xây dựng nền tảng
 • Hỗ trợ vận hành

TOÀN DIỆN

 • Toàn bộ gói bền vững +
 • Triển khai đa nền tảng
 • Hỗ trợ toàn diện
 • Đào tạo trực tiếp

Bắt đầu ngay hôm nay

Để tạo sự phát triển bền vững.